ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  และ   ผู้ตรวจสอบอาคาร    หากท่านกำลังเสาะหา ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของเรา Dr Auditor กลุ่มวิศวกร (โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ) ทีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประเภทนิติบุคคล กับหน่วยงานราชการที่กำกับโดยตรง  นโยบายเราเน้นการตรวจสอบโดยผู้มีความรู้ความสามารถสูงสุดขององค์กรนั่นก็ คือ กรรมการผู้จัดการ  ที่จะดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ร่วมกับกรรมการ และ/หรือผู้ตรวจสอบท่านอื่น   ซึ่งก็ย่อมสอดคล้องกับความคาดหวังของท่านที่ต้องการบุคลากรผู้มีประสบการณ์และคุณภาพสูงสุดขององค์กรที่ท่านคัดสรรและว่าจ้างนั้น ไปลงมือทำงานด้วยตนเอง

 

เราจะไม่อวดอ้างผลงานที่มากมายในขั้นตอนนำเสนองาน(Present)กับลูกค้าแต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเอง  และเราจะไม่โฆษณาถึงเครื่องไม้เครื่องมือว่าทันสมัย  แต่ส่งเพียงแค่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้างอิสระ หรือบุคคลอื่นใด ไปตรวจสอบอาคารของท่านแล้วตนเองเป็นแค่เพียงผู้ลงนามควบคุม กำกับ หรือรับรองอนุมัติผลการตรวจเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบโรงงาน ตรวจสอบระบบดับเพลิงหรือสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ฯลฯ  อีกทั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อวิศวกรที่มีคุณวุฒิสูงท่านอื่นไว้ในเว็บไซด์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  และเราก็มิใช่บริษัท ตัวแทน/นายหน้า ที่หางานแล้วไปส่งต่อยังผู้ตรวจสอบอื่นอีกทอดหนึ่ง 

 

เนื่องจากงานตรวจสอบเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะตัว และเป็นงานที่ผู้ปฎิบัติต้องมีความรู้ ความสามารถสูง รวมถึงการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย มาตรฐาน หรือช่วยแก้ไขหาทางออกของปัญหากับผู้ที่ถูกตรวจสอบได้  ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การรักษาความลับทางการค้า ความสามารถในการตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์วางแผน ฯลฯ  ดังนั้นงานตรวจสอบจะไม่เหมือนกับงานการผลิต (Production) ที่ต้องการจำนวนหรือปริมาณมากๆ เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ  ซึ่งจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับงานตรวจสอบชนิดที่มีคุณภาพสูงที่ผู้ตรวจสอบจะไม่สามารถรับงานจำนวนมากๆได้  (หากผู้ใดแจ้งว่าเคยตรวจสอบอาคารปีละนับร้อยๆ แห่ง  ท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณให้ถ้วนถี่.....ไปตรวจโดยใคร ผู้บริหาร/ลูกจ้าง  ตรวจอย่างไร  ระดับคุณวุฒิผู้ตรวจสอบ  และผลการตรวจรวมถึงคำแนะนำต่างๆครอบคลุมคุ้มค่าไหม)  เนื่องจากขีดจำกัดด้านบุคลากรผู้นำและด้วยเหตุผลอื่นตามที่กล่าวมานั่นเอง

 

ด้วยเหตุผลและเงื่อนไขข้างต้นก็สอดคล้องกับ "กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕"  ที่ได้กำหนดว่า ให้บริษัทตรวจสอบพลังงานแต่ละแห่งสามารถรับงานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ของ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ได้ไม่เกินกว่า 30 แห่ง ในแต่ละรอบปี 

 

 
กอปรกับเรามีความเข้าใจเรื่องความคุ้มค่าในการตรวจสอบ และความสำคัญของงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องเสมอ....
 

 

สอบถามรายละเอียดงานบริการของเราได้ที่  Mobile Phone : 094-524-5364

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

 

 

 บริษัท  โรเดียม คอนซัลแทนท์  จำกัด

 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.๐๐๐๒/๕๘  จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ผู้ตรวจสอบอาคาร  ประเภทนิติบุคคล  ทะเบียน น.๐๒๙๓/๒๕๖๑  จาก  กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

 

                                                   

 

 

                               

          ได้รับ ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล               ได้รับ ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทนิติบุคคล

         

     

 

           

     ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

 

 

 

 มาตรา 45 แห่ง พรบ.วิศวกร บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร"  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 74 แห่ง พรบ.วิศวกร  บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท ผู้แทนของนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งมีส่วนในการกระทำความผิดดังกล่าวมีความผิดในฐานะเป็น ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้ใช้ให้กระทำความผิด หรือผู้สนับสนุนกระทำความผิดแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในการกระทำความผิดนั้น และสำหรับนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10 เท่า ของอัตราโทษปรับสำหรับความผิดนั้นด้วย"

 

 58/110 หมู่ที่ 7  ถนนกิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540   โทร.0-2738-3930   มือถือ  094-524-5364
58/110 Moo 7, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan 10540   Tel: 0-2738-3930  Mobile : 094-524-5364 
Email : rhodiumcon@gmail.com